Vi som samhälle står idag inför många globala utmaningar. Några av dessa utmaningar är hälsa, ojämlikhet, hållbar konsumtion, och klimatförändringar. Som företag är det vår skyldighet att ta ansvar för vår påverkan och arbeta för att göra en positiv skillnad.

Prodiem har alltid prioriterat hållbarhet, och det är en viktig grundsten i vår verksamhet. Vi strävar ständigt efter att bli ett ännu mer hållbart företag. För att uppnå detta har vi konkretiserat vårt arbete genom att aktivt bidra till att minska klimatpåverkan och främja jämställdhet. Men vi ser också hållbarhet som en källa till möjligheter och innovation, och vi fortsätter att undersöka nya sätt att skapa en mer hållbar framtid.

Till vår hjälp har vi utgått ifrån FNs globala mål. FNs globala mål, även kända som Agenda 2030, är en samling av 17 mål för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsstater år 2015. Syftet är att bekämpa fattigdom, hunger och orättvisa, och att främja hållbar utveckling. Vi har valt att utgå ifrån dessa mål just för att de är tillämnade att nås globalt, nationellt men också lokalt.

I Prodiems eget hållbarhetsarbete har fyra mål prioriterats av de 17 globala målen där vi ser att vi kan göra skillnad och bidra med konkreta förändringar. Hållbarhetsarbetet syftar till att främja hållbar utveckling både internt och externt. Vi vill göra skillnad på vår omgivning men också hos våra medarbetare. Därför är det en självklarhet för oss att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet.

Målen vi har valt är fokusera på är:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Kortfattat om mål 3:  Alla människor ska ha möjlighet till en god hälsa och ett gott välbefinnande vilket är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential.

Prodiem anser att medarbetarna är den viktigaste tillgången i verksamheten. Därför sätter vi högsta prioritet på att främja hälsa och välbefinnande för alla anställda. Vi strävar efter att hjälpa varje individ att uppnå sin fulla potential, och därför erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, en aktiv arbetsplats med goda möjligheter för individuell och gemensam träning, samt utbildningsmöjligheter för personlig och professionell utveckling.

Utöver vår interna satsning strävar vi också efter att göra en positiv skillnad externt genom att kontinuerligt bidra till forskning och stödja projekt som arbetar för att hjälpa utsatta grupper.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Målet syftar till att skapa ekonomisk tillväxt och social inkludering för alla, och att minska klyftorna mellan rika och fattiga. Det innefattar åtgärder för att bekämpa diskriminering och främja rättvis fördelning av resurser.

För oss är jämlikhet en självklarhet, både internt och externt, men samtidigt vet vi att vi alltid kan bli bättre. I våra rekryteringsuppdrag, ser vi oss som en konsultativ samarbetspartner där vi försöker bidra med perspektiv och nyanser som främjar jämställdhet. Vi är dock medvetna om de svårigheter och strukturella problem som existerar vilket gör att utbildningar och ett ifrågasättande perspektiv är något som vi alltid välkomnar hos våra medarbetare.

För att motverka diskriminering i rekryteringssammanhang har Prodiem utarbetade gedigna processer som möjliggör samma möjligheter för alla kandidater oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att använda mer förnybara resurser, minska den negativa miljöpåverkan från produktion och konsumtion men också att främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster och öka medvetenheten till hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion och produktion är något som för oss är mer handfast att ta tag i och arbeta med. Vad och hur mycket vi konsumerar, både som privatperson och som företag, är en viktig faktor när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Som företag har vi valt att de livsmedel som vi köper in ska i den mån det är möjligt vara ekologiskt odlade och fairtrade-märkta. Vi vill såklart även uppmuntra våra medarbetare utifrån sina individuella förutsättningar att ta med det hållbara perspektivet hem, och framför allt när det kommer till att ifrågasätta sina konsumtionsmönster. Att ställa sig frågan ”behöver jag verkligen den här” eller att handla begagnat i stället för att köpa nytt och välja produkter med längre livslängd är något som kan kännas som en liten förändring men som faktiskt gör stor skillnad. Genom en ökad medvetenhet om de miljöpåverkningar som vår konsumtion kan ha samt med ett ökat intresse tror vi att vi tillsammans kan åstadkomma förändring.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Målet syftar till att ta globala åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen, skydda mot klimatrelaterade risker och främja hållbara klimatlösningar.

Klimatförändringar är ett av de mest diskuterade ämnena idag, och dess effekter påverkar oss alla på ett eller annat sätt. På Prodiem är det självklart att stödja klimatarbetet, och vi har implementerat flera enkla och smarta tips för att minska vår miljöpåverkan.

Genom att spara energi och använda enkla metoder som att släcka lampor när de inte används, resa miljövänligt och källsortera, kan vi alla göra vårt bidrag till en mer hållbar framtid. Som företag hoppas vi kunna inspirera våra medarbetare att också ta dessa steg, och därigenom sprida medvetenhet och intresse för ett miljövänligt beteende. Vi tror att var och en av oss kan göra en skillnad, och tillsammans kan vi arbeta mot en mer hållbar framtid.

Vill du ta del av några enkla steg för att göra ditt företag mera hållbart? Läs vår blogg med fem steg som kan ge dig några idéer. Har du frågor om vårt interna arbete så svara vi gärna på frågor, maila Agnes eller Vilda.

Vilda Cygnaeus, Rekryteringskonsult Prodiem
Agnes Hallén, Rekryteringskonsult Prodiem

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.