Att vara hållbarhetsinriktad har blivit en allt viktigare del av affärsstrategin för företag runt om i världen. Med ständigt ökande press på företag att agera ansvarsfullt och bidra till att lösa globala utmaningar som klimatförändringar, sociala orättvisor och resurshantering, finns det ett behov av att ha kompetenta personer på plats för att hantera hållbarhetsfrågor. Vi på Prodiem märker en markant ökning av förfrågan efter hållbarhetscontrollers samt andra personer som kan hantera rapporteringen.  

En anledning till den ökade efterfrågan på kompetens inom hållbarhet är införandet av det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Syftet med direktivet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor. CSRD har infört tydliga krav på vad som ska rapporteras och hur rapporteringen ska gå till.  

För att företag ska kunna uppfylla de nya kraven i CSRD behövs en ökad kompetens inom hållbarhet. En person med kunskap inom hållbarhet och rapportering enligt CSRD kan hjälpa till att utveckla och implementera en hållbarhetsstrategi som är i linje med kraven i direktivet. De kan också bidra till att utveckla och förbättra befintliga rapporterings- och mätmetoder för att öka transparensen och jämförbarheten i hållbarhetsrapporterna.  

Vem omfattas av CSRD?

CSRD implementeras i tre steg: 

 • Grupp 1 som skall rapportera för räkenskapsår 2024. Här ingår listade företag med fler än 500 anställda.  
 • Grupp 2 kommer att omfattas för räkenskapsår 2025 och är företag med minst 250 anställd med omsättning över 40 MEuro.  
 • Grupp 3 i utrullningen avser räkenskapsår 2026 och där ingår Noterade SME (Small and Medium-sized Enterprises), vissa finansiella institut och försäkringsbolag samt företag utanför EU med dotterbolag i EU som omsätter minst 150 MEuro. 

I Sverige blir det en betydande ökning av antalet företag som måste hållbarhetsrapportera när CSRD är fullt ut implementerat, från cirka 11 700 företag idag till ungefär 49 000 företag. 

CSRD innebär en mer omfattande uppsättning hållbarhetsfrågor än vad som tidigare krävdes enligt NFRD. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. 

Alla företag som omfattas av CSRD behöver vara förberedda på att rapportera enligt de nya kraven och säkerställa att de har rätt kompetens på plats för att hantera hållbarhetsfrågor och följa direktivet. 

Vad kan man förvänta sig av en Hållbarhetscontroller? 

En hållbarhetscontroller har en central roll i att säkerställa att företagets hållbarhetsarbete är effektivt och uppfyller kraven från CSRD och andra standarder för hållbarhetsrapportering. Detta kan innefatta olika delar på olika bolag både vad man tar hand om och hur man samarbetar i hållbarhetsfrågan men följande punkter är rimliga att tillhöra en roll som hållbarhetscontroller.  

 • Utveckla och upprätta hållbarhetsredovisning enligt CSRD 
 • Ansvara för struktur, insamling, kvalitetssäkring och analys av hållbarhetsdata 
 • Utveckla och implementera hållbarhetsstrategier: Hjälpa till att utveckla en hållbarhetsstrategi och identifiera lämpliga mål och initiativ som företaget kan genomföra för att minska sin miljöpåverkan och öka sitt samhällsansvar. 
 • Analysera företagets hållbarhetsprestationer och säkerställa att de rapporteras enligt riktlinjerna i CSRD och andra standarder för hållbarhetsrapportering. 
 • Hantera risk och efterlevnad, hjälpa företaget att identifiera och hantera risker relaterade till hållbarhetsprestationer, till exempel bristande efterlevnad av miljöregleringar samt vara delaktig i att säkerställa att den koncerngemensamma hållbarhetsstrategin är integrerad i verksamheten. 
 • Hjälpa företaget att kommunicera med intressenter, såsom investerare, kunder och leverantörer, om företagets hållbarhetsprestationer och planer för hållbarhetsförbättringar. 
 • En hållbarhetscontroller kan också utbilda eller informera personalen om företagets hållbarhetsstrategi och mål, samt hur man kan bidra till att uppnå dessa mål. 
 • Implementera och eller utveckla systemstöd. 
 • Ett naturligt steg i utvecklingen för en hållbarhetscontroller är att gå vidare till exempelvis hållbarhetschef. 

Vem behöver ha kunskap om CSRD på företaget?  

För att säkerställa efterlevnad av det nya CSRD-direktivet och rapportera effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter behöver kunskapen om standarden spridas brett på företaget. Större företag behöver se till att deras styrelse, ledningsgrupp, hållbarhetschef, kommunikationsavdelning samt tvärfunktionella grupper som HR, inköp, sälj, hållbarhet, ekonomi, risk och internkontroll har god kunskap om CSRD. Detta kommer att bidra till att säkerställa att företaget uppfyller kraven i direktivet och rapporterar korrekt om dess hållbarhetsprestationer. 

Hjälp ditt företag att möta kraven för hållbarhetsrapportering med vår hjälp

Om du är i behov av en kvalificerad hållbarhetscontroller för att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven från CSRD och andra standarder för hållbarhetsrapportering, så kan vi hjälpa dig. Vi har erfarenhet av att rekrytera kandidater och hyra ut konsulter som är specialister inom hållbarhetsområdet och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens för att utveckla och genomföra en hållbarhetsstrategi som gynnar både ditt företag och samhället som helhet. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Agnes Hallén, Rekryteringskonsult
Ida Wilson, Marknadskoordinator

Vill du veta mer om att hyra in en hållbarhetskonsult eller rekrytera inom hållbarhet?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.