Tillgängliga konsulter just nu

"Som CFO är jag ytterst ansvarig för bolagets ekonomi och administration. Vidare ansvarar jag även för bolagets treasury- och risk frågor."

Ekonomichef

"Som Ekonomichef ansvarar jag för att utveckla, effektivisera och leda vår ekonomiavdelning."

Koncernredovisningschef

"Jag är ansvarig för konsolidering och kvalitetssäkring av koncernens månads-, kvartals- och årsbokslut. Vidare arbetar jag med regelverk, moms- och skattefrågor och har mycket kontakt med våra dotterbolag."

Koncerncontroller

"Jag ansvarar för koncernrapporteringen, framställer koncernanalyser, ekonomistyrning och driver budget- och prognosprocessen."

Koncernredovisningsekonom

"Jag arbetar med koncernredovisning och rapportering. Vidare är jag systemansvarig för vårt konsolideringssystem."

Controllerchef

"Jag leder vårt team av Controllers. Vi är ett affärsstöd och har ett processansvar för budget, prognoser och uppföljning."

Business Controller

"I min roll som Business Controller arbetar jag affärsnära. Jag arbetar med budget- och prognosarbete samt ekonomisk uppföljning, styrning och analys."

Financial Controller

"Som Financial Controller arbetar jag med den finansiella rapporteringen till vårt moderbolag i USA. Vidare kvalitetssäkrar jag bokslutet som kommer från vårt Shared Servicecenter."

Redovisningschef

"Jag ansvarar för vår redovisningsavdelning som består av fem personer. Jag är ytterst ansvarig för att månads-, kvartals-, och årsredovisning är korrekt."

Redovisningsansvarig

"Jag ansvarar för vårt månads,- kvartals,- och årsbokslut."

Redovisningsekonom

"Jag arbetar med löpande redovisning, avstämningar, moms- och skattedeklarationer och är behjälplig vid bokslut."

Systemekonom

"I mitt uppdrag är jag ansvarig för vårt rapporterings- och uppföljningssystem, drift och underhåll. Jag är ett systemstöd ur ett ekonomiskt perspektiv för våra Business Controllers ute i verksamheten."

Regelverksspecialist

"Jag arbetar på en avdelning som ansvarar för kontroll, analys och rapportering av finansiella risker."

Intern kontroll

"Jag arbetar med att granska och utvärdera att bolagets interna styrning och kontroll är effektiv och ändamålsenlig."

HR Chef

"Jag har det övergripande ansvaret för vår HR funktion. Vårt uppdrag är att vara ett konsultativt stöd för våra chefer i verksamheten. Prioriterade områden i mitt uppdrag är learning & development, staffing, performance management samt employer branding."

HR Business Partner

"Jag är ett HR-affärsstöd för två av företagets verksamheter. Stöttar chefer och medarbetare i bla arbetsrätt, kompetensutveckling och rekrytering."