En av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkerställa att företaget har en sund ekonomisk situation och realistisk finansiell plan samt identifiera och hantera eventuella finansiella risker. Eftersom styrelsen är beroende av korrekta ekonomiska underlag för sina beslut behöver CFO inte bara agera som stöd till VD utan CFO:s arbete är även en grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt styrelsearbete.

CFO:s roll i styrelsearbetet

Bristfälliga ekonomiska underlag gör styrelsen mer försiktig och det framåtriktade strategiska styrelsearbetet får stryka på foten. En styrelse kan ofta hantera ett bolag som går dåligt, problemen kommer när de inte vet HUR dåligt det går eller VARFÖR resultat ser ut som det gör. CFO har därför en viktig roll i att både undvika negativa överraskningar, och även kunna förklara vad som ligger bakom siffrorna. Ovisshet är förödande och tar mycket kraft från strategiarbetet.

Vem bär ansvaret?

I en situation med dåliga ekonomiska resultat är det lätt att förhasta sig och byta VD i tron att komma till rätta med situationen. Det är både dyrt och ofta onödigt. Det är inte alltid på VD:s stol det brister, det kan lika gärna vara CFO som inte räcker till kompetensmässigt eller inte haft rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Oavsett anledning finns det ett likhetstecken mellan undermålig ekonomisk rapportering och ett dåligt styrelsearbete. Innan styrelsen tar till alltför drastiska åtgärder som tex ett kostsamt VD-byte, bör en noggrann analys göras kring varför den ekonomiska rapporteringen ser ut som den gör.

  1. Räcker nuvarande CFO till kompetensmässigt?
  2. Om svaret är ja, fundera kring om det finns en resurs- eller tidsbrist runt nuvarande CFO som behöver åtgärdas för att ge mer tid över åt analys och rapportering?
  3. Kommer ett CFO-byte åtgärda situationen?

Naturligtvis finns det situationer där ett VD-byte är en ofrånkomlig väg framåt, men det bör ses som en sista utväg. VD är ytterst ansvarig att förse styrelsen med ekonomiska rapporter, men det är CFO:s ansvar att leverera rätt rapporter. Ett bristande CFO-arbete ligger därför många gånger till grund för en dålig rapportering till styrelsen. Detta ska inte VD belastas för.

Per Wreding
Affärsområdeschef Prodiem Executive

Behöver du hjälp? Prodiem har lång erfarenhet av att både rekrytera och att tillsätta interima CFO. Vi har också ett stort nätverk av erfarna konsulter som är vana att tillfälligt stötta CFO vid rapporteringstillfällen eller andra specifika situationer där ett extra stöd behövs.