Hur kan controllers leva upp till allas förväntningar?

Controller är en yrkesroll i ständig förändring. Den vanligaste bilden av vad en controller gör brukar vara att analysera ekonomisk information, ansvara för budget och prognos och se till att ledningen får rätt ekonomisk information för att driva verksamheten.

Faktum är att beskrivningen ovan stämmer men den har utökats med en hel del förväntningar. Idag förväntas vi också agera och vägleda på ett sätt som ska ge verksamheten möjlighet att göra de mest optimala affärerna i rätt tid. Vi ska också ligga i framkant och arbeta proaktivt med den långsiktiga planeringen. En planering som måste ta hänsyn till en informativ värld i ständig förändring.

Hur ser förutsättningarna ut för att leva upp till förväntningarna? Och vilka frågor bör vi ställa oss för att lyckas?

Utmaningen för oss controllers är att förväntningarna idag inte alltid går att leva upp till med de förutsättningar som finns. Jag vill bland annat belysa två områden som vi utmanas av.

Tekniska verktyg

Vi befinner oss i en snabbföränderlig värld där efterfrågan på lättillgänglig, snabb och kvalitativ information är väldigt stor. Detta kräver snabba omställningar i controllerns yrkesroll. Vi utmanas ofta att på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriva och förmedla budskapet i verksamheten.

Tyvärr följer inte alltid den tekniska utvecklingen av lättillgänglig information med i lika snabb utsträckning som efterfrågan. Detta leder många gånger till att vi får bearbeta informationen allt för sent och kvalitén av analysarbetet försämras på grund av för mycket monotont arbete.

Ekonomistyrning & nyckeltal

Svag eller otydlig ekonomistyrning inom en organisation leder ofta till att ledarskapet får det tufft. På lång sikt spelar det ingen roll hur bra affärerna går utan ett bakslag är ett faktum.

Kan man inte belysa åt vilket håll verksamheten går med ett fåtal stadigvarande nyckeltal blir det svårt att uppfatta riktningen och leda och fatta beslut på ett optimalt sätt.

Hur ska vi då agera för att leva upp till förväntan?

Allt fler organisationer har påbörjat en transformationsresa där syftet är att automatisera och digitalisera information. Fokus läggs mer på kvalitativt arbete med djupare analys och mer verksamhetsnära relationer.

Vi vet att tillgång till stora datamängder och bättre verktyg lyfter arbetets kvalitet. Har inte digitaliseringen kommit lika långt behöver det skenande informationsflödet idag en controller som kan sortera, värdera och leda arbetet på ett strukturerat och hållbart sätt. För att lyckas med det bör man som controller ställa sig följande frågor:

  • För vem och varför utför jag den här arbetsuppgiften?
  • Vilket värde skapar denna arbetsuppgift?

Min erfarenhet säger att vi alltför ofta fastnar i rutiner och flöden utan att reflektera över varför vi gör det vi gör. Jag är övertygad om att genom att ställa de frågorna till sig själv kommer man finna svaren och kreativiteten kommer flöda fram. Det leder till att du som controller går från att bara rapportera till att agera mer och bidra till bättre lönsamhet.

En annan faktor som är nyckeln till att leva upp till förväntningarna är att som controller vara nyfiken och vilja sätta sig in i och förstå verksamheten. Det gäller att lyfta blicken från Excel och se vad som driver affären.

Med fördjupad kunskap om vad som analyseras blir det av naturliga skäl enklare att jobba med rätt styrparametrar. Genom att ta temperaturen med rätt verktyg och kunskap skapas förutsättningar för mer hållbara och lönsamma affärer.

Sammanfattningsvis vill jag säga att förbättringar kräver förändrat beteende. Förväntningarna på oss controllers är mycket högre idag än vad de var för bara tio år sedan, vilket är fantastiskt roligt och utmanande. För att leva upp till dem gäller det för oss att jobba ännu mer proaktivt och samtidigt vara öppna för ett förändrat mindset.

 

/Ronak Khaledi, Interim senior Business Controller

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter