Datahantering är en investering, men bristfällig datakvalitet är kostsamt
Datahantering är en investering, men bristfällig datakvalitet är kostsamt

Redan 2006 myntade den brittiske matematikern Clive Humby frasen "Data är den nya oljan".

Analogin har successivt visat sig vara alltmera övertygande över tid. Data kan precis som olja betraktas som en väldigt värdefull tillgång. Men precis som oraffinerad olja behöver omvandlas till exempelvis bränsle, plast eller användas som energikälla för uppvärmning för att fylla sitt värde, så måste data transformeras, struktureras, kontrolleras, distribueras och analyseras för att den skall skapa värde för verksamheter. Högkvalitativ data kan sedan nyttjas som ett kraftfullt beslutsfattande verktyg som ger insiktsfull information som gör det möjligt för företag att reagera på marknadskrafter proaktivt och avsiktligt.

Ökad komplexitet, fler datakällor, regulatoriska effekter och digitaliseringens framsteg är några av de bidragande faktorerna till att datavolymer har ökat explosionsartat. Data av dålig kvalitet kan dock allvarligt skada din verksamhet. Det kan leda till felaktiga analyser, dåliga kundrelationer och dåliga affärsbeslut. Så hur ska verksamheten hantera dessa ökade volymer utan att skapa ett datahaveri som skadar verksamheten?

Med målet i sikte att leverera värde till verksamheten via data så krävs det mer än ett strukturerat datalager. För att data ska betyda något måste den vara lättbegriplig, inte bara för dataexperterna. Det betyder att organisationer måste bygga processer som definierar vem som äger vilken data och hur den kan användas. Verksamheten måste göra det möjligt för organisationen att hitta, lita på och komma åt data för att generera insikter.

Den ökade mängden data har ökat komplexiteten för controllers.

Flera av utmaningarna som controllers möts av i det dagliga arbetet kan summeras med dessa frågeställningar:

  • Är siffrorna korrekta?
  • Vem är ansvarig för dessa siffror?
  • Hur är siffrorna beräknade?
  • Varför tar det så lång tid?
  • Vart kan jag hitta de senaste siffrorna?
  • Vem har access till datat?

Min tidigare arbetskollega, Pedram Birounvand, Chef över Data Management på EQT Group föreläste nyligen på 0100 CFO & COO Forum i Berlin om ”The modern FP&A function” där han formulerade sina rekommendationer för hur CFOs bör hantera utmaningarna som controllerfunktionen står inför kring datahantering.

I en kort intervju med mig förtydligar Pedram att CFOs primärt bör fokusera på fyra fokusområden:

1. Identifiera affärskritisk masterdata och säkerställ att den återanvänds i alla rapporter.

Många företag saknar idag en tydlig masterdatastrategi, det vill säga ingen definition om var masterdata produceras eller saknar automatisk integration.  Detta leder till manuella processer där det bokas samma information i olika system. Av naturliga skäl kommer detta leda till flera versioner av sanningen eftersom informationen sällan uppdateras i alla rapporter med samma frekvens. Samla därför alla datakällor på ett enda ställe i ett strukturerat format och identifiera beroenden och relationer mellan dem. Skapa validerad masterdata som sedan kan kopplas samman med andra källor för att säkerställa hög datakvalitet.

2. Arbeta med Data Governance

Definiera data-ägare för kritiska KPIer, rapporter och dataset. Skapa dokumentation kring data med definitioner, beräkningslogik och specificera i vilket källsystem datat existerar. Data Governance handlar om att förstå, lita på och få tillgång till kvalitetsdata.

3. Investera i self-service verktyg

Se till att användarna har åtkomst till validerad data i ett format som de begriper. Implementera enkla analysverktyg för self-service.

4. Lyft ekonomiteamens digitala kompetens

Säkerställ att ekonomiteamen utbildar sig i att hantera och analysera data effektivt. Premiera automatiseringar för att undvika riskabla samt ej värdeskapande manuella arbetsuppgifter.

För att skapa en långsiktig och hållbar plan kring data så behöver en datastrategi upprättas. En datastrategi beskriver en organisations långsiktiga vision för insamling, lagring, delning och användning av data för att kunna nyttja data till att fatta välgrundade beslut. Stå rustad i en framtid där data fortsatt kommer att öka exponentiellt. Ju tidigare desto bättre. Alternativkostnaden kan bli väldigt kostsam i en verksamhet med bristfällig datakvalitet.

Without a systematic way to start and keep data clean, bad data will happen.” — Donato Diorio

 

Expertskribent Prodiem

/Elias Awadis, Interim Senior Business Controller / Digital Manager

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter