Prodiem värnar om din integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Prodiem AB, org.nr. 556637-4186, och Prodiem Rekrytering AB, org.nr. 559153-9464, (gemensamt ”Prodiem”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om detta kan du läsa nedan under rubriken ”När är Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB gemensamt personuppgiftsansvariga och vad innebär det?”.

Om du vill kontakta oss når du oss på adress Saltmätargatan 7, 113 59 Stockholm, telefonnummer 08-534 801 30 och e-postadress dataskydd@prodiem.se.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du:

 • är potentiell kandidat;
 • är eller har varit sökande av en tjänst (där Prodiem Rekrytering AB sköter rekryteringsuppdraget på uppdrag av en kund);
 • är med i vårt kandidatnätverk; och/eller
 • kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post.

Om du är konsult gäller inte denna policy utan istället gäller separat policy för konsulter.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för följande övergripande ändamål:

 • för att kontakta dig samt förmedla relevanta jobbannonser till dig som potentiell kandidat;
 • för att administrera din ansökan och bedöma om du matchar tjänsten du sökt samt administrera rekryteringsprocessen till den specifika tjänsten. Detta kan inkludera bl.a. att vi samlar in uppgifter från dina referenser, delar uppgifter om dig med organisationen vars tjänst du har sökt, att vi genomför personlighets- och logiktester samt eventuell kreditupplysningskontroll och/eller bakgrundskontroll av dig;
 • om du är med i vårt kandidatnätverk: för att administrera din kandidatprofil samt matcha dig mot lediga tjänster, samt för att göra e-postutskick (matchmail) om lediga tjänster som matchar din profil;
 • för att bevaka Prodiems rättsliga intressen i samband med eventuella rättsliga tvister, t.ex. diskrimineringstvister, och/eller reklamationer som du är inblandad i (direkt eller indirekt);
 • för att göra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar; och/eller
 • för att annars kommunicera med dig om du kontaktat oss genom vårt kontaktformulär eller via e-post.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Vi lämnar mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter nedan. Genom att läsa vår integritetspolicy kommer du bland annat få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vilken laglig grund vi förlitar oss på för behandlingen, hur länge vi hanterar dina personuppgifter och vad ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är. Vi beskriver även vilka rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar olika personuppgifter beroende på vilken relation vi har med dig. Mer detaljerad information finns nedan.

För dig som är potentiell kandidat

För att kunna kontakta dig samt förmedla relevanta jobbannonser till dig som är potentiell kandidat och som vi väljer att kontakta på eget initiativ (utan att du först kontaktat oss) samlar vi in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Sådana personuppgifter kan vara ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personuppgifter om dig som publicerats i sociala media (t.ex. LinkedIn), i externa CV-databaser eller som vi fått från någon som tipsat oss om dig. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kontakta dig och etablera en relation i syfte att matcha dig mot en tjänst.

Vi kommer även behandla personuppgifter om dig som du lämnar till oss inom ramen för vår kontakt i form av noteringar, t.ex. om du ber oss kontakta dig vid en senare tidpunkt eller för en annan typ av tjänst.

För dig som söker en tjänst

När du söker en tjänst vi rekryterar till kommer vi inledningsvis behandla den information om dig som du lämnar till oss i samband med din ansökan. Sådan information kan vara ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de dokument som du väljer att lämna till oss, t.ex. ditt CV, personligt brev, samt tjänstgöringsintyg och betyg. Om du som har sökt tjänsten är med i vårt kandidatnätverk kan vi hämta upp och behandla de personuppgifter vi har om dig där.

Om du går vidare i en rekryteringsprocess kommer vi därutöver behandla de uppgifter som du lämnar till oss under själva rekryteringsprocessen, t.ex. vid intervjuer samt de noteringar och intervjuanteckningar vi för. Vi kan också komma att behandla uppgifter om dig som dina referenser lämnar till oss, samt skapa en referensrapport innehållandes denna information. Uppgifterna som samlas in från dina referenser kan t.ex. vara uppgifter om dina personliga egenskaper och om din kompetens. I en rekryteringsprocess kan vi även komma att behandla information om ditt resultat från eventuella personlighets- och logiktester som du genomför i samband med rekryteringen till en specifik tjänst.

Inom ramen för vissa rekryteringar utför vi kreditupplysningskontroll och/eller bakgrundskontroll av dig. Om vi utför en kreditupplysningskontroll kommer vi behandla ditt namn, din adress, personnummer, civiltillstånd och information om din ekonomiska situation. Efter genomförd kreditupplysningskontroll granskar vi resultatet och gör därefter endast en notering om att kreditupplysningskontroll är genomförd. Vilka personuppgifter vi behandlar om vi utför en bakgrundskontroll beror på hur omfattande kontrollen är, vilket beror på vad det är för typ av tjänst du har sökt. Prodiem kommer informera dig om bakgrundskontrollens omfattning innan den utförs. Efter genomförd bakgrundskontroll granskar vi resultatet. Vi sparar ingen information från bakgrundskontrollen och vi gör heller inga anteckningar om innehållet i densamma.

Information som vi behandlar om dig inom ramen för en rekryteringsprocess kan komma att sammanställas i en så kallad kandidatpresentation, vilken delas med den aktuella organisation vars tjänst du har sökt, som innehåller ditt CV, information om varför du är intresserad av tjänsten, på vilket sätt du matchar mot kravprofilen samt Prodiems sammanfattning om dig som kandidat (inklusive en sammanfattning av resultaten du fått vid eventuella personlighets- och/eller logiktest).

Om du blir anställd av organisationen vars tjänst du har sökt kommer vi behandla ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, titel/roll, företagstillhörighet och tillsättningsdatum. Detta gör vi i syfte att uppfylla vårt åtagande gentemot vår kund att inte rekrytera dig på nytt åt en annan kund så länge du är anställd av kunden.

För att kontakta dig angående att delta i våra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar kan Prodiem komma att behandla din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Resultatet av undersökningarna och/eller utvärderingarna kommer endast hanteras anonymt, och utgör därmed ingen personuppgift om dig.

För dig som är med i vårt kandidatnätverk

När du är med i vårt kandidatnätverk behandlar vi den information om dig som du lämnar till oss. Sådan information kan vara ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss i samband med registrering och därefter, t.ex. ditt CV, personligt brev, samt tjänstgöringsintyg och betyg. Din kandidatprofil kan även komma att kompletteras med uppgifter som du lämnar till oss under en rekryteringsprocess, t.ex. vid intervjuer samt de noteringar och intervjuanteckningar vi för, och genom att uppdatera din kandidatprofil.

Du kan välja att hämta din information från LinkedIn eller Facebook istället för att fylla i den själv när du går med i vårt kandidatnätverk. Om du hämtar information från LinkedIn får Prodiem tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan information som du har publicerat på din publika LinkedIn-profil. Om du låter oss hämta information från din Facebook-profil får Prodiem tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt födelseår (valfritt), nuvarande arbete (valfritt), nuvarande titel/roll (valfritt). Väljer du därutöver att lämna andra dokument till oss, t.ex. ditt cv, personliga brev och tjänstgöringsintyg, kommer vi behandla den informationen. Prodiem får inte tillgång till hela din Facebook-profil.

För att kunna göra e-postutskick till dig med information om tjänster som matchar din profil (matchmail) behandlar vi information om din e-postadress, utbildningsnivå, branscher du har erfarenhet av och din yrkesroll.

För att kontakta dig angående att delta i våra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar kan Prodiem komma att behandla din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Resultatet av undersökningarna och/eller utvärderingarna kommer endast hanteras anonymt, och utgör därmed ingen personuppgift om dig.

För dig som kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post

När du använder vårt kontaktformulär eller skickar frågor via e-post till oss kommer vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss i samband med detta, t.ex. ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och eventuell övrig information som du skrivit i kontaktformuläret eller din e-post.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För dig som är potentiell kandidat

För att kontakta dig som är potentiell kandidat
Som en del av våra rekryteringsprocesser arbetar vi aktivt med att hitta nya kandidater till våra rekryteringsuppdrag. Vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig samt för att förmedla relevanta jobbannonser till dig som potentiell kandidat.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig när vi tror att du skulle kunna vara intresserad av en tjänst vi rekryterar till eller att vara med i vårt kandidatnätverk samt fortsätta hålla kontakt med dig om du vill det.

Om du väljer att söka en specifik tjänst och/eller gå med i vårt kandidatnätverk behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

För dig som söker en tjänst

För att administrera din ansökan
När du söker en tjänst vi rekryterar till behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera din ansökan, bedöma om du matchar tjänsten du har sökt samt för att administrera rekryteringsprocessen till den specifika tjänsten som sådan.

Inom ramen för detta kan vi komma att dela dina personuppgifter med den organisation vars tjänst du har sökt (d.v.s. Prodiem Rekrytering AB:s kund) när det krävs. Det vi delar med oss av är som huvudregel din kandidatpresentation, referensrapport, ditt CV, resultat av eventuella personlighets- och/eller logiktester du genomfört, samt eventuella andra uppgifter om dig som är relevanta för kunden inom ramen för rekryteringsprocessen.

Den lagliga grunden för behandlingarna är vårt berättigade intresse av att administrera och utvärdera din ansökan inom ramen för rekryteringsprocessen till den tjänst du söker. I den mån vi delar dina personuppgifter med organisationen vars tjänst du sökt gör vi det med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna möjliggöra för organisationen i fråga att fatta beslut inom ramen för rekryteringsprocessen, detta eftersom det är kunden och inte vi som fattar beslut om vem de vill anställa.

Kreditupplysningskontroll
Inom ramen för vissa rekryteringsprocesser gör vi en kreditupplysningskontroll och behandlar inom ramen för detta dina personuppgifter för att bedöma din ekonomiska situation. Kreditupplysning sker i så fall via det externa kreditupplysningsföretag vi använder oss av.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna bedöma din ekonomiska situation när du söker en tjänst inom en särskilt känslig bransch eller till en position där det kan vara relevant. Ditt personnummer behandlas eftersom det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bakgrundskontroll
I vissa fall genomför vi en bakgrundskontroll inom ramen för rekryteringsprocessen. Så kan vara fallet om tjänsten du har sökt innefattar särskilt känsliga arbetsuppgifter, t.ex. om tjänsten innefattar hantering av eller tillgång till stora summor pengar. I den mån en bakgrundskontroll utförs sker den alltid mot slutet av rekryteringsprocessen i syfte att bedöma om du är lämplig för den typ av arbete eller vid den typ av organisation/verksamhet du har sökt till.

I den mån en bakgrundskontroll utförs genomför vi den med hjälp av en leverantör inriktad på att genomföra bakgrundskontroller. Vi får endast tillgång till en sammanställning av bakgrundskontrollen. Vår hantering av bakgrundskontrollen är begränsad till att vi läser sammanfattningen. Vi tar alltså inga anteckningar eller noteringar, och sparar ingen information från bakgrundskontrollen.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna göra en mer kvalificerad bedömning om du är lämplig för den typ av arbete eller vid den typ av organisation/verksamhet du har sökt till.

För att uppfylla vårt åtagande gentemot vår kund att inte rekrytera dig till en annan tjänst så länge du är anställd av kunden
Som ett led i att vara en professionell och seriös aktör på rekryteringsmarknaden har Prodiem Rekrytering AB åtagit sig att inte rekrytera en kandidat som anställts av kunden när Prodiem Rekrytering AB skött rekryteringsuppdraget. I syfte att fullgöra detta åtagande i relation till organisationen vars tjänst du har sökt kommer vi, om du blir anställd av organisationen, behandla vissa personuppgifter om dig för att säkerställa att Prodiem Rekrytering AB inte bryter mot sitt åtagande mot kunden.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla Prodiem Rekrytering AB:s åtagande gentemot sin kund.

För att göra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Vi kan därför komma att kontakta dig angående att delta i marknadsundersökningar och/eller utvärderingar, t.ex. om hur du har upplevt rekryteringsprocessen och vårt bemötande.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna genomföra marknadsundersökningar och utvärderingar avseende våra tjänster för att kunna förbättra vår verksamhet och vårt tjänsteutbud.

För att hantera eventuella rättsliga tvister och reklamationer
I händelse av en rättslig tvist, t.ex. diskrimineringstvist, eller om vår kund reklamerar en tjänst vi erbjudit kunden och som du är inblandad i (direkt eller indirekt) kommer vi behandla de personuppgifter som vi har om dig och som är relevanta för tvisten.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna bevaka våra rättsliga intressen och föra bevisning för vår syn på saken vid händelse av en rättslig tvist och/eller reklamation.

För dig som är med i vårt kandidatnätverk

För att administrera din kandidatprofil om du väljer att gå med i vårt kandidatnätverk
När du går med i vårt kandidatnätverk kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla din profil i kandidatnätverket och matcha dig mot lediga tjänster.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du är med i vårt kandidatnätverk är ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i kandidatnätverket har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster.

Personlighets- och logiktester samt uppgifter från referenser
Om du genomför ett personlighets- eller logiktest i samband med rekryteringen till en tjänst kan Prodiem komma att spara resultatet av testet för att komplettera din kandidatprofil. Samma sak gäller uppgifter om dig som vi har fått från dina referenser.

Den lagliga grunden för att spara testresultat och/eller information från dina referenser är ditt samtycke.

E-postutskick med lediga tjänster som matchar din profil (matchmail)
När du är med i vårt kandidatnätverk kommer vissa av dina personuppgifter användas för att göra e-postutskick till dig med information om lediga tjänster som matchar mot din profil (matchmail). Detta utgör s.k. profilering och sker automatiserat genom att dina personuppgifter matchas mot vissa kriterier i en annons om en ledig tjänst som vi rekryterar till på uppdrag av kund. Detta innebär att du endast får information om relevanta tjänster baserat på informationen vi har om dig. Du kommer alltså inte automatiskt få matchmail om tjänster där du inte uppfyller kravprofilen i annonsen. Detta innebär inte att du är förhindrad att söka andra tjänster som vi rekryterar till, men du kommer inte få en notis om dessa direkt via e-post utan får gå in på vår hemsida för information.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som är med i vårt kandidatnätverk genom att ge dig anpassad och relevant information om lediga tjänster i form av matchmail.

För att göra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Vi kan därför komma att kontakta dig angående att delta i marknadsundersökningar och/eller utvärderingar.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna genomföra marknadsundersökningar och utvärderingar avseende våra tjänster för att kunna förbättra vår verksamhet och vårt tjänsteutbud

För dig som kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post

För att kommunicera med dig och svara på ditt meddelande
För att kommunicera med dig och svara på ditt meddelande som du skickat via vårt kontaktformulär eller via e-post till oss.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kontakta dig som valt att kontakta oss och besvara ditt meddelande.

Om du som kontaktar oss är potentiell kandidat, söker en tjänst eller är med i vårt kandidatnätverk behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan i denna policy under tillämpliga rubriker.

När är Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB gemensamt personuppgiftsansvariga och vad innebär det?

Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för all den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret innebär att Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB gemensamt ansvarar för att dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgodoses. Du kan alltid vända dig till antingen Prodiem AB eller Prodiem Rekrytering AB för att utöva de rättigheter som beskrivs nedan under ”Dina rättigheter” när bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga.

Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB har kommit överens om sina respektive roller och förhållanden gentemot dig som registrerad. Överenskommelsen innebär i allt väsentligt att Prodiem AB är huvudansvarig för att tillse att dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgodoses. Om du vill veta mer om det gemensamma personuppgiftsansvaret samt hur Prodiem-bolagen fördelat skyldigheterna enligt gällande dataskyddslagstiftning sinsemellan är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges på första sidan i denna integritetspolicy.

Hur har vi gjort vår bedömning när vi behandlar uppgifter med intresseavvägning som laglig grund?

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill veta mer om hur vi har gjort bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i början av denna integritetspolicy.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Prodiem. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 • När du ingår i en rekryteringsprocess kan vi så som beskrivet ovan komma att dela vissa av dina personuppgifter med den aktuella organisationen vars tjänst du sökt (d.v.s. Prodiem Rekrytering AB:s kund). När vi delar dina personuppgifter med kunden är kunden ensamt ansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.
 • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra interna och externa IT-leverantörer samt eventuella andra leverantörer (såsom kreditupplysnings- och bakgrundskontrollsföretag, leverantörer av marknadsundersökningar, utvärderingar och personlighets- och logiktest, samt leverantör av e-postutskick) som vi anlitar, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att de ska kunna fullgöra sina åtaganden i relation till Prodiem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nedan anges hur länge Prodiem sparar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan dock sparas längre än vad som anges nedan i den mån vi är skyldiga att spara dem längre enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Observera att du kan omfattas av lagringstider under mer än en rubrik nedan, t.ex. om du söker en tjänst och även är med i vårt kandidatnätverk.

För dig som är potentiell kandidat

Personuppgifter om dig som är potentiell kandidat sparas olika tid beroende på vår kontakt med dig. När vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig inom ramen för ett specifikt rekryteringsuppdrag kommer vi spara dina personuppgifter under tiden rekryteringsuppdraget pågår. Vi kommer dock inte spara dina personuppgifter under hela rekryteringsuppdraget om du informerar oss om att du inte är intresserad.  Om du inte är intresserad/tillgänglig för rekryteringsuppdraget i fråga, men vill att vi hör av oss till dig igen t.ex. vid en senare tidpunkt eller om vi rekryterar till en annan typ av tjänst kommer vi spara dina personuppgifter i enlighet med dina önskemål.

Om du väljer att söka en tjänst och/eller gå med i vårt kandidatnätverk sparar vi dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

För dig som söker en tjänst

När du söker en tjänst vi rekryterar till kommer vi att spara de personuppgifter vi har om dig i två år och två månader efter att rekryteringsprocessen avslutats i syfte att kunna försvara oss vid en eventuell rättslig diskrimineringstvist. Vid en eventuell rättslig diskrimineringstvist kommer vi spara dina personuppgifter tills tvisten är slutligt reglerad. Vi kommer inte lagra dina personuppgifter för några andra ändamål när rekryteringsprocessen är över, förutsatt att annat inte anges nedan eller förutsatt att du inte är med i vårt kandidatnätverk (om du är med i kandidatnätverket kan du/vi ha kompletterat din kandidatprofil med information du har lämnat under den specifika rekryteringsprocessen).

I vissa fall kan vi komma att behandla dina personuppgifter under annan tidsperiod än vad som anges ovan. Detta gäller i följande fall:

 • I syfte att kunna kontakta dig angående att delta i marknadsundersökningar och/eller utvärderingar till dig sparar vi de personuppgifter vi behandlar om dig för detta ändamål i ett år efter att rekryteringsprocessen avslutats. Vi upphör dock med behandlingen om du invänder mot den.
 • Vid eventuell kreditupplysningskontroll raderas samtliga dokument relaterade till detta så snart vi har granskat resultatet. Vår notering om att kreditupplysningskontroll är genomförd sparas i enlighet med vad som anges ovan.
 • Vid eventuell bakgrundskontroll raderas samtliga dokument relaterade till detta så snart vi har granskat resultatet.
 • Om organisationen vars tjänst du har sökt väljer att anställa dig kommer vi i syfte att säkerställa att vi inte rekryterar dig till en annan tjänst under tiden du är anställd av organisationen spara de personuppgifter vi behandlar om dig tills vidare. För att hålla våra register uppdaterade genomför vi årligen en gallring och slutar då behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre är anställd av organisationen i fråga.
 • Vid eventuella rättsliga tvister eller reklamationer kommer Prodiem att behandla dina personuppgifter så länge som tvisten är pågående och tills den är slutligt reglerad. För att säkerställa att vi kan föra bevisning om rättsliga tvister eller reklamationer uppkommer sparar vi dina personuppgifter för detta ändamål i sex månader från att du påbörjar tjänsten hos den aktuella organisationen vars tjänst du har sökt. Detta gäller dock inte diskrimineringstvister, då hanterar vi dina personuppgifter så som beskrivs inledningsvis i detta avsnitt.

Om du är med i vårt kandidatnätverk sparar vi dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Detta innebär att vi i flertalet fall sparar dina personuppgifter längre än vad som anges ovan.

För dig som är med i vårt kandidatnätverk

När du väljer att gå med i vårt kandidatnätverk sparar vi de personuppgifter vi har om dig på din kandidatprofil i fem år eller tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera dina personuppgifter. Efter fem år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kandidatnätverk. En ny gallringsfrist om fem år påbörjas om du väljer att fortsätta vara registrerad.

Om du redan är med i kandidatnätverket och skickar en ny ansökan till en tjänst och då lämnar ditt samtycke till att vara registrerad i kandidatnätverket igen börjar en ny gallringsfrist om fem år att gälla, räknat från dagen då du samtycke igen. Om du i samband med din ansökan till en tjänst inte väljer att samtycka till att vara registrerad i kandidatnätverket kommer Prodiem inte att uppdatera din profil. En ny gallringsfrist kommer då inte heller att påbörjas.

I vissa fall kan vi dock komma att behandla dina personuppgifter under annan tidsperiod än vad som anges ovan. Detta gäller i följande fall:

 • Om du samtyckt till att göra ett personlighets- eller logiktest eller att Prodiem samlar in uppgifter om dig från dina referenser kommer vi att spara detta i ett år från att din kandidatprofil kompletterats med den aktuella informationen.
 • Vi kommer att skicka profilerade e-postmeddelanden med lediga tjänster som matchar din profil (matchmail) så länge du med i vårt kandidatnätverk, dock kortare tid än så om du väljer att avregistrera dig från utskicken.
 • Vi kommer kontakta dig angående att delta i våra marknadsundersökningar och/eller utvärderingar så länge du är med i vårt kandidatnätverk. Vi upphör dock med behandlingen om du invänder mot den.

För dig som kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post

För att svara på ditt meddelande och hjälpa dig med ditt ärende när du använt kontaktformuläret på vår hemsida eller skickat ditt meddelande via e-post sparar vi dina personuppgifter från att du skickar ditt meddelande till oss och tills ditt ärende är avslutat.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Prodiem behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES till våra leverantörer (t.ex. leverantörer av tjänster för e-postutskick, personlighets- och logiktester samt marknadsundersökningar/utvärderingar).

När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Vi kan t.ex. använda oss av så kallade modellklausulsavtal eller överföra till länder som EU-kommissionen har beslutat har en adekvat skyddsnivå avseende dataskydd.

Till USA kan överföring t.ex. ske till Privacy Shield-certifierade organisationer, vilket Prodiem säkerställt att vår leverantör av tjänst för e-postutskick är. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för organisationer som överför personuppgifter till USA.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi vidtagit är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till integritetspolicyn.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, dessa beskrivs närmare nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här policyn.

Återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
 • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Prodiem omfattas av.

Prodiem raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Prodiem inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen; eller
 • du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som görs med stöd av Prodiems berättigade intresse, t.ex. matchmail vilket innebär profilering och att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål. För andra ändamål kan Prodiem dock komma att fortsatt behandla dina personuppgifter, under förutsättning att Prodiem kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och be oss överföra de personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss, till en annan organisation i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke; och
 • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

______________________

Denna integritetspolicy för kandidater har fastställts av Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB. Version 1.1/2.0.